top of page

:תהליך קבלת תעודת כשרות

 יש למלא ולשלוח את בקשת החברה אל המשרד שלנו בפקס מס' (877.691.4113) או באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני. בטופס הבקשה יש להזין מידע לוגיסטי על החברה ועל המפעל, וכן רשימה של מוצרים שאותם ברצונכם להכשיר ושל מרכיביהם

 חבר ב-SKO יטפל בבקשה ויהיה זמין לענות על שאלותיכם, לטפל בצרכים שעשויים להתעורר וינחה אתכם בתהליך קבלת התעודה

 רב בעל הסמכה גבוהה יבקר במפעל כדי לבחון את אופן התפעול ואת מידת הישימות של הכשרת המוצרים (החברה המבקשת את אישורנו תישא בעלויות הביקור והנסיעה)

 הרב יגיש דוח כתוב שיתאר את מידת מוכנות החברה לקבלת תעודת כשרות מ-SKO

 ארגון SKO יערוך חוזה שיפרט את כלל הדרישות (הסטנדרטים) למתן תעודת כשרות. במידה שהצדדים מסכימים לחוזה, הוא נחתם ומוחזר אל המשרד, ותעודת הכשרות נשלחת אל החברה

 החברה רשאית לשווק את המוצר תחת תווית חדשה הנושאת את לוגו SKO המהווה את אישורנו הסופי

יש לעיין היטב בכל סעיפי הבקשה

לשאלות, אנא פנו אלינו בטלפון 212.767.9377

bottom of page